Μέλη -Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Μελών

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, άρθρο 4:

Μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες και  πολίτες άλλων κρατών με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Τα μέλη διακρίνονται σε:

*  Δόκιμα
*  Τακτικά
*  Συνεργαζόμενα
*  Αντεπιστέλλοντα
*  Επίτιμα

Δόκιμα είναι τα μέλη που υπέβαλλαν Αίτηση για εγγραφή στο Σωματείο και εκκρεμεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) για αποδοχή ή όχι.
Η αίτηση του υποψηφίου μέλους απαιτεί την προσυπογραφή (πρόταση) δύο τακτικών μελών.
Η αποδοχή και τήρηση των όρων του Καταστατικού αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής και παραμονής στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου.
Αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το μέλος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό του Σ.Φ.Ε.

Τακτικά είναι κατ’ αρχάς όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα όσα εγκρίνει το Δ.Σ .

Συνεργαζόμενα μέλη είναι κάθε νομικό πρόσωπο που αποδέχεται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ’ αυτό. 

Αντεπιστέλλοντα λέγονται τα μέλη που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά επιθυμούν να παραμένουν μέλη και ενισχύουν με τη συνδρομή τους το Σ.Φ.Ε.

Επίτιμα λέγονται και ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο ή γενικότερα στην επίτευξη των σκοπών του.

 

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των Μελών

Τα τακτικά μέλη  του Σωματείου οφείλουν:

1. Να βρίσκονται σε συνεχή επαφή & συνεργασία με το Σύνδεσμο.
2. Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό.
3. Να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου που έχουν ληφθεί νόμιμα.
4. Να είναι παρόντα στις τακτικές & έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα για μακρό χρονικό διάστημα μετατίθενται σε ανενεργά μέλη και στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν
για δύο χρόνια. Για να συμμετάσχει μέλος στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό. Η εκπροσώπηση μέλους
που απουσιάζει επιτρέπεται από άλλο μέλος, μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση. Ένα και το αυτό μέλος δε μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από δύο πρόσωπα.
Τα δικαιώματα του μέλους  συνίστανται στη σύμπραξή του σε όλες τις διαδικασίες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, την εκλογή του στα καταστατικά όργανα και το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα όργανα που    νόμιμα συμμετέχει ή έχει εκλεγεί.
 Βασικές υποχρεώσεις του μέλους είναι: η οικονομική τακτοποίηση απέναντι του Συνδέσμου, η πιστή τήρηση του Καταστατικού του και η επιδίωξη των σκοπών του, όπως αυτοί χαράσσονται από το άρθρο 2 και εξειδικεύονται  από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου.
Η αποχώρηση του μέλους είναι δυνατή σε οποιοδήποτε χρόνο με απλή έγγραφη δήλωση.
Η διαγραφή του μέλους είναι δυνατή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ, για προφανή παραβίαση των αρχών και υποχρεώσεων του Καταστατικού του Σ.Φ.Ε καθώς και για ενέργειες που βρίσκονται έξω από τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ελληνικοί Χοροί :   Παρασκευή 18:00-19:00

Latin –Ευρωπαϊκοί Χοροί:  Δευτέρα 18:00-19:00

Αργεντίνικο Τάνγκο:  Δευτέρα 19:00-20:00

Τζαζ:
    
Δευτέρα 20:00-21:00

Κλακέτες:
Τετάρτη 18:00-19:00

Zumba:   Τετάρτη 18:00-19:00

HipHop:   Τετάρτη 19:00-20:00

Σύγχρονος Χορός:
Τετάρτη 20:00-21:00

Σπουδές Μόδας
(Κοπτική –Ραπτική-Πατρόν): 
Παρασκευή 18:00-20:00

Νέα Ελληνικά για αλλοδαπούς:
 Τρίτη – Πέμπτη 16:00-20:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ακόλουθα άτομα:

*   κα Μαρία Κοσμήτου τηλ.   6942-51 0001
*   κα  Βασιλική Παναγιωτέλη τηλ. 6983/376094
*   κα Ευαγγελία Βλυσίδου-Λεονταρίδου τηλ. 6972-035 253
Εκτός των παραπάνω μαθημάτων μπορείτε να παρακολουθήσετε και Ξένες Γλώσσες.

Αίτηση Εγγραφής (Καποδιστριακό της Εμμανουήλ Μπενάκη)

ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο: ………………………………………………………

Όνομα: …………………………………………………………

Όνομα Πατρός: ……………………………………………..

. Όνομα μητρός: …………………………………………..

Αρ. Ταυτότητας/ διαβατηρίου: ………………………

Ταχυδρομική διεύθυνση:………………………………

Οδός…………………………………………Αριθμός: ………

Περιοχή/ Πόλη: …………………………………………………..…

Ταχ. Κώδικας: ……………………………………………………

Τηλέφωνο: ………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………..

Επιθυμώ να παρακολουθήσω το(τα) ακόλουθο(-α) πρόγραμμα (-τα) (συμπληρώστε με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων σελίδων)

Α. Διδασκόμενες  γλώσσες: ………………………………………………………………………………………………….

Β.Ειδικά Προγράμματα Ορολογίας: ……………………………………………………………………………………

Γ. Δια βίου Εκπαίδευση: ………………………………………………………………………………………………….….

Δ.Ελληνικός Πολιτισμός: …………………………………………………………………………………………………….

Ε. Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: ………………………………………………………………………………………..……….

ΣΤ. Μικρασιατικός Πολιτισμός: …………………………………………………………………………………….……….

Z. Σλαβικός Πολιτισμός: ………………………………………………………………………………………….…………..

Ζ. Χοροί: …………………………………………………………………………………………………………….……………….

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Αίτηση, δύο φωτογραφίες (για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά), Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (για τους αλλοδαπούς απαιτείται Φωτοτυπία Άδειας Παραμονής).

Ο/Η Αιτών/ούσα

Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε) με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη συνεργασία του με Πρεσβείες, Προξενεία, Κοινότητες, αποφάσισε να λειτουργήσει από το 2015  Εκπαιδευτικά Προγράμματα για όλες τις ηλικίες, προκειμένου να καλύψει ανάγκες Ελλήνων & μεταναστών  που ζουν στην Ελλάδα, μέσω παρακολούθησης Κύκλων Σπουδών που είναι σχετικοί με τις γλώσσες και τον πολιτισμό.

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Πολιτισμού «Το Καποδιστριακό» της Εμμανουήλ Μπενάκη (Εμμανουήλ Μπενάκη 40, Αθήνα, Τ.Κ 106 78).

Το εξαόροφο κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 40, κοντά στη στάση του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και στη στάση του Ηλεκτρικού «Ομόνοια».

 

 

Χορηγοί Εκδηλώσεων

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών δεν έχει  πόρους , στηρίζεται στην ευγενή προσφορά των μελών, φίλων &  των χορηγών.

Οι χορηγοί μας , παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, στέκονται πάντα αρωγοί  στις εκδηλώσεις μας που σκοπό έχουν την  ανάδειξη του Πολιτισμού των λαών και την προβολή της χώρας μας.

Τους ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά τους.

 • Cosmote
 • Super Market Σκλαβενίτης
 • Οικογένεια Σταυράτη
 • Vekos Garden
 • Ecosales Π.Μαυρόπουλος
 • Ecolight
 • Βλάχος Εστιατόριο
 • X-S Security
 • Dice Radio
 • Ε.Ο.Τ
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Επιμελητήριο Ξάνθης
 • Τέλης Εστιατόριο
 • Τυπογραφείο Αιχμή
 • ekptotiko.gr
 • Αίθρος
 • kozi’s Εστιατόριο
 • Φαρμακείο Παναγιωτίδης
 • Βρανάς Γκρέκας
 • La Vie Ινστιτούτο Αισθητικής
 • Παλμός Αθλητικά Είδη
 • Γερμανός
 • Ντίνα Καϊκη-Μπελογιάννη
 • Μανώλης Καμαρίτης Ταξιδιωτικό Γραφείο
 • Monogram Βιβλιοπωλείο
 • Kathy’s  Κέντρο Αισθητικής
 • Αλεξάνδρα Μαρίνου Καθηγήτρια Κιθάρας