Μέλη -Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Μελών

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, άρθρο 4:

Μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες και  πολίτες άλλων κρατών με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Τα μέλη διακρίνονται σε:

*  Δόκιμα
*  Τακτικά
*  Συνεργαζόμενα
*  Αντεπιστέλλοντα
*  Επίτιμα

Δόκιμα είναι τα μέλη που υπέβαλλαν Αίτηση για εγγραφή στο Σωματείο και εκκρεμεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) για αποδοχή ή όχι.
Η αίτηση του υποψηφίου μέλους απαιτεί την προσυπογραφή (πρόταση) δύο τακτικών μελών.
Η αποδοχή και τήρηση των όρων του Καταστατικού αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής και παραμονής στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου.
Αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το μέλος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό του Σ.Φ.Ε.

Τακτικά είναι κατ’ αρχάς όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα όσα εγκρίνει το Δ.Σ .

Συνεργαζόμενα μέλη είναι κάθε νομικό πρόσωπο που αποδέχεται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ’ αυτό. 

Αντεπιστέλλοντα λέγονται τα μέλη που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά επιθυμούν να παραμένουν μέλη και ενισχύουν με τη συνδρομή τους το Σ.Φ.Ε.

Επίτιμα λέγονται και ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο ή γενικότερα στην επίτευξη των σκοπών του.

 

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των Μελών

Τα τακτικά μέλη  του Σωματείου οφείλουν:

1. Να βρίσκονται σε συνεχή επαφή & συνεργασία με το Σύνδεσμο.
2. Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό.
3. Να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου που έχουν ληφθεί νόμιμα.
4. Να είναι παρόντα στις τακτικές & έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα για μακρό χρονικό διάστημα μετατίθενται σε ανενεργά μέλη και στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν
για δύο χρόνια. Για να συμμετάσχει μέλος στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό. Η εκπροσώπηση μέλους
που απουσιάζει επιτρέπεται από άλλο μέλος, μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση. Ένα και το αυτό μέλος δε μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από δύο πρόσωπα.
Τα δικαιώματα του μέλους  συνίστανται στη σύμπραξή του σε όλες τις διαδικασίες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, την εκλογή του στα καταστατικά όργανα και το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα όργανα που    νόμιμα συμμετέχει ή έχει εκλεγεί.
 Βασικές υποχρεώσεις του μέλους είναι: η οικονομική τακτοποίηση απέναντι του Συνδέσμου, η πιστή τήρηση του Καταστατικού του και η επιδίωξη των σκοπών του, όπως αυτοί χαράσσονται από το άρθρο 2 και εξειδικεύονται  από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου.
Η αποχώρηση του μέλους είναι δυνατή σε οποιοδήποτε χρόνο με απλή έγγραφη δήλωση.
Η διαγραφή του μέλους είναι δυνατή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ, για προφανή παραβίαση των αρχών και υποχρεώσεων του Καταστατικού του Σ.Φ.Ε καθώς και για ενέργειες που βρίσκονται έξω από τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ελληνικοί Χοροί :   Παρασκευή 18:00-19:00

Latin –Ευρωπαϊκοί Χοροί:  Δευτέρα 18:00-19:00

Αργεντίνικο Τάνγκο:  Δευτέρα 19:00-20:00

Τζαζ:
    
Δευτέρα 20:00-21:00

Κλακέτες:
Τετάρτη 18:00-19:00

Zumba:   Τετάρτη 18:00-19:00

HipHop:   Τετάρτη 19:00-20:00

Σύγχρονος Χορός:
Τετάρτη 20:00-21:00

Σπουδές Μόδας
(Κοπτική –Ραπτική-Πατρόν): 
Παρασκευή 18:00-20:00

Νέα Ελληνικά για αλλοδαπούς:
 Τρίτη – Πέμπτη 16:00-20:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ακόλουθα άτομα:

*   κα Μαρία Κοσμήτου τηλ.   6942-51 0001
*   κα  Βασιλική Παναγιωτέλη τηλ. 6983/376094
*   κα Ευαγγελία Βλυσίδου-Λεονταρίδου τηλ. 6972-035 253
Εκτός των παραπάνω μαθημάτων μπορείτε να παρακολουθήσετε και Ξένες Γλώσσες.

Αίτηση Εγγραφής (Καποδιστριακό της Εμμανουήλ Μπενάκη)

ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο: ………………………………………………………

Όνομα: …………………………………………………………

Όνομα Πατρός: ……………………………………………..

. Όνομα μητρός: …………………………………………..

Αρ. Ταυτότητας/ διαβατηρίου: ………………………

Ταχυδρομική διεύθυνση:………………………………

Οδός…………………………………………Αριθμός: ………

Περιοχή/ Πόλη: …………………………………………………..…

Ταχ. Κώδικας: ……………………………………………………

Τηλέφωνο: ………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………..

Επιθυμώ να παρακολουθήσω το(τα) ακόλουθο(-α) πρόγραμμα (-τα) (συμπληρώστε με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων σελίδων)

Α. Διδασκόμενες  γλώσσες: ………………………………………………………………………………………………….

Β.Ειδικά Προγράμματα Ορολογίας: ……………………………………………………………………………………

Γ. Δια βίου Εκπαίδευση: ………………………………………………………………………………………………….….

Δ.Ελληνικός Πολιτισμός: …………………………………………………………………………………………………….

Ε. Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: ………………………………………………………………………………………..……….

ΣΤ. Μικρασιατικός Πολιτισμός: …………………………………………………………………………………….……….

Z. Σλαβικός Πολιτισμός: ………………………………………………………………………………………….…………..

Ζ. Χοροί: …………………………………………………………………………………………………………….……………….

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Αίτηση, δύο φωτογραφίες (για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά), Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (για τους αλλοδαπούς απαιτείται Φωτοτυπία Άδειας Παραμονής).

Ο/Η Αιτών/ούσα

Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε) με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη συνεργασία του με Πρεσβείες, Προξενεία, Κοινότητες, αποφάσισε να λειτουργήσει από το 2015  Εκπαιδευτικά Προγράμματα για όλες τις ηλικίες, προκειμένου να καλύψει ανάγκες Ελλήνων & μεταναστών  που ζουν στην Ελλάδα, μέσω παρακολούθησης Κύκλων Σπουδών που είναι σχετικοί με τις γλώσσες και τον πολιτισμό.

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Πολιτισμού «Το Καποδιστριακό» της Εμμανουήλ Μπενάκη (Εμμανουήλ Μπενάκη 40, Αθήνα, Τ.Κ 106 78).

Το εξαόροφο κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 40, κοντά στη στάση του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και στη στάση του Ηλεκτρικού «Ομόνοια».

 

 

Χορηγοί Εκδηλώσεων

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών δεν έχει  πόρους , στηρίζεται στην ευγενή προσφορά των μελών, φίλων &  των χορηγών.

Οι χορηγοί μας , παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, στέκονται πάντα αρωγοί  στις εκδηλώσεις μας που σκοπό έχουν την  ανάδειξη του Πολιτισμού των λαών και την προβολή της χώρας μας.

Τους ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά τους.

 • Cosmote
 • Super Market Σκλαβενίτης
 • Οικογένεια Σταυράτη
 • Vekos Garden
 • Ecosales Π.Μαυρόπουλος
 • Ecolight
 • Βλάχος Εστιατόριο
 • X-S Security
 • Dice Radio
 • Ε.Ο.Τ
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Επιμελητήριο Ξάνθης
 • Τέλης Εστιατόριο
 • Τυπογραφείο Αιχμή
 • ekptotiko.gr
 • Αίθρος
 • kozi’s Εστιατόριο
 • Φαρμακείο Παναγιωτίδης
 • Βρανάς Γκρέκας
 • La Vie Ινστιτούτο Αισθητικής
 • Παλμός Αθλητικά Είδη
 • Γερμανός
 • Ντίνα Καϊκη-Μπελογιάννη
 • Μανώλης Καμαρίτης Ταξιδιωτικό Γραφείο
 • Monogram Βιβλιοπωλείο
 • Kathy’s  Κέντρο Αισθητικής
 • Αλεξάνδρα Μαρίνου Καθηγήτρια Κιθάρας

 

 

 

11ο Διεθνές Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ Εθνών

Δελτίο  Τύπου

Του Συνδέσμου Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε)

Association of Friendship Αmong Nations (A.F.A.N)

Στις 22 & 23 Ιουνίου 2013 ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών πραγματοποίησε το «11ο Διεθνές Πολυπολιτισμικό Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ Εθνών» αφιερωμένο στο Περιβάλλον, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Βριλησσίων στο Δημοτικό Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» στο Πάτημα Βριλησσίων.

Την εκδήλωση άνοιξε η Ελλάδα και συμμετείχαν αφιλοκερδώς ομάδες κοινοτήτων από τα κράτη Αίγυπτο, Αρμενία, Γεωργία, Ινδία, Ιταλία, Νότιο Αφρική, Δυτική Αφρική, Ρουμανία και Σρι-Λάνκα, με αντιπροσωπευτικά σχήματα συγκροτούμενα κυρίως από  παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοιτούν σε Ελληνικά Σχολεία.

Δόθηκε η διάσταση της σύνδεσης της Προστασίας του Περιβάλλοντος με το σεβασμό, τη διάσωση των πολιτισμών & των παραδόσεων  & την ανάγκη να μεταφέρουμε και τα δύο ανέγγιχτα και επαυξημένα στα παιδιά μας.

Την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ, που ήταν κυρίως  αφιερωμένη στον Ελληνικό Πολιτισμό, διαμέσου των καλλιτεχνικών σχημάτων ανεδείχθη η Ιστορία & η Πολιτιστική παράδοση της χώρας μας.Την εκδήλωση παρουσίασε η Ειδική Γραμματέας του  Σ.Φ.Ε & Πρόεδρος της Πνευματικής Κίνησης Βορείων Προαστίων κ. Μαρία Αραμπάνου. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν  η  Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Εθνών κ. Ευαγγελία Βλυσίδου-Λεονταρίδου και ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα κ. Κωνσταντίνου Μανιάτη.

Τη δεύτερη μέρα, την εκδήλωση παρουσίασε η Γενική Γραμματέας του Σ.Φ.Ε κ. Αμαλία Πορτάλιου. Χαιρέτησαν  η Πρόεδρος του Σ.Φ.Ε κ. Ευαγγελία Βλυσίδου-Λεονταρίδου, ο Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης και ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού & Άθλησης κ. Αναστάσιος Δημητρίου.

Η Πολυπολιτισμική εκδήλωση αποτέλεσε μια Μουσικοχορευτική πανδαισία διαφορετικότητας, ως απάντηση στο ρατσισμό & στην ξενοβοφία, χαρίζοντας αξέχαστες μουσικές  & χορευτικές βραδυές στους πολυπληθείς επισκέπτες Έλληνες & ξένους.
Η εξαιρετική παρουσία των καλλιτεχνικών σχημάτων απέσπασε ζωηρά χειροκροτήματα & άφησε θετικότατες εντυπώσεις στο κοινό.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν:

 • Η Πνευματική, Πολιτιστική & Κοινωνική Κίνηση Βορείων Προαστίων (Π.Π.Κ.Κ.Β.Π) με τα Τμήματα:Κλασσικού & Σύγχρονου  Μπαλέτου με Χοροδιδάσκαλο την κ. Γεωργία  Κωνσταντίνοβα-Πρεβεζάνου,
  Παραδοσιακών & Σύγχρονων   Χορών 
  με Χοροδιδάσκαλο την κ. Αγγελική ΚοντούHipHop με  Χοροδιδάσκαλο την κ. Μαρία Λυραράκη.
 • Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Βριλησσίων με Χοροδιδάσκαλο την κ. Ελένη Πάνου.
 • Η Φιλαρμονική του Δήμου Βριλησσίων με Μαέστρο τον κ. Νίκο Βασιάδη.
 • Ο Σύλλογος Φίλων Σ.Καζαντζίδη Ν.Ιωνίας & Ηρακλείου «Ο Ζέφυρος» με Χοροδιδάσκαλο την κ. Ακριβή Λυμπεροπούλου.
 • Ο Σύλλογος Κρητών «Δικταίοι Καστρινοί» με Χοροδιδάσκαλο τον κ. Γιώργο Φραγκάκη.

Την Αρμενία εκπροσώπησε ο Σύλλογος Hamaskain με Χοροδιδάσκαλο την κ. Ταλίμ Τσερσιάν.

Νότιο Αφρική εκπροσώπησε το συγκρότημα «Mandela Girls» με Χοροδιδάσκαλο την κ. Zanti.

Τη Γεωργία εκπροσώπησε το Πολιτιστικό Κέντρο Καυκάσου με Χοροδιδάσκαλο την κ. Κατερίνα Μάσκαρη.

Την Αίγυπτο & την  Ινδία εκπροσώπησε το Στούντιο Χορού «La Maison Des Artistes»,  με Χοροδιδάσκαλο την κ. Μαριάμ Πρώκου.

Την Ιταλία εκπροσώπησε η Σχολή Χορού Dance Ballet,  με χοροδιδάσκαλο την κ. Αγγελική Δίκη.

Τη Δυτική Αφρική εκπροσώπησε το Συγκρότημα «Ubuntu PanAfrican Drum & Dance Group» με Χοροδιδάσκαλο την κ. Zanti.

Τη Ρουμανία εκπροσώπησε η Ρουμανική Κοινότητα «Άγιος Στέφανος ο Μέγας». Στο τραγούδι η κ. Λάουρα Ντιμίτρου.

Τη Σρι-Λάνκα εκπροσώπησε η αντίστοιχη κοινότητα σε Χορογραφία της  Χοροδιδασκάλου  κ. Tanta.

Η ανάδειξη του Πολιτισμού των λαών αποτελεί εδώ και δεκαεπτά χρόνια, μια συνάντηση που στο επιστέγασμά της δίνει το  μήνυμα ότι διαμέσου  του Πολιτισμού «χτίζεται» η φιλία, η αγάπη και η συναδέλφωση των λαών, των λαών που δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν!

Επί σκηνής και τις δύο μέρες του Φεστιβάλ, χόρεψαν και τραγούδησαν πάνω από 300 καλλιτέχνες. Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε να έχουν πάντα επιτυχίες και κυρίως να μεταφέρουν την Πολιτιστική κληρονομιά των χωρών τους παντού ανά την υφήλιο. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Η Πρόεδρος της Ένωσης Μικρασιατών με έδρα τα Μελίσσια κ. Καλλιόπη Θεοφιλίδου-Δημητράκη, η  υπεύθυνη Πολιτιστικών Κέντρων Δήμου Πεντέλης κ.  Ευαγγελία Φετάνη, η Πρόεδρος του παραρτήματος Μελισσίων της Ένωσης  Γυναικών Ελλάδος κ. Βαρβάρα Πετρίδου, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σ.Καζαντζίδη Ν.Ιωνίας & Ηρακλείου «Ο Ζέφυρος» κ. Μαίρη Αρώνη, ο Πρόεδρος Μικρασιατών  Γκιουλμπαξιωτών η «Νέα Ροδώνη» κ. Χρήστος Κάζος, η Πρόεδρος Της Πολιτιστικής  Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Αττικής «Η Καππαδοκία» κ. Κυριακή Μπρόλιου, εκπαιδευτικοί, πρόεδροι Ξένων Κοινοτήτων, πρόεδροι  και μέλη Δ.Σ. Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων  και πλήθος κόσμου.

 

Κοινωνική Δράση

22 Δεκεμβρίου 1999: Αποστολή ρουχισμού & παιχνιδιών στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

19 Δεκεμβρίου 2000: Αποστολή παιχνιδιών & γλυκών στο Π.Ι.Κ.Π.Α Πεντέλης.

21 Δεκεμβρίου 2001: Αποστολή ρουχισμού & γλυκών στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού.

23 Δεκεμβρίου 2002: Επίσκεψη στο Δημόσιο Γηροκομείο Αθήνας, διανομή γλυκών.

23 Ιανουαρίου 2003: Διανομή Χριστουγεννιάτικων δώρων σε παιδιά μεταναστών.

20 Δεκεμβρίου 2006: Συμμετοχή μελών σε φιλανθρωπική εξόρμηση σε γηροκομεία, ορφανοτροφεία, φυλακές (διανομή πακέτων).

28 Δεκεμβρίου 2007: Επίσκεψη στο Γηροκομείο της Αγ.Παρασκευής σε συνεργασία με  την Πνευματική, Πολιτιστική & Κοινωνική Κίνηση Βορείων Προαστίων. Παραδοσιακά κάλαντα,διανομή γλυκών.

27 Απριλίου 2008: Επίσκεψη σε Νοσοκομεία με  διανομή δώρων & γλυκών & Ιδρύματα (Σισμανόγλειο, Γεροντική Στέγη «Χριστιανική Γωνιά»).

30 Δεκεμβρίου 2009: Αποστολή ρουχισμού & παιχνιδιών στον φιλανθρωπικό σύλλογο  «Κιβωτός του κόσμου».

20 Δεκεμβρίου  2011: Διανομή ρουχισμού & γλυκών στο «Παλλάδιο Θεραπευτήριο».

15 Ιουνίου 2012: Διάθεση οικονομικής ενίσχυσης σε πολύτεκνες οικογένειες, προσφορά Πρεσβείας Ιράκ.

22 Δεκέμβριος 2012: Διανομή τροφίμων ,ρουχισμού & παιχνιδιών σε άπορες οικογένειες  της περιοχής.

30  Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013:  Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων.

13 Μαρτίου 2015: Δωρεά παιχνιδιών σε Δήμο Πεντέλης.

Θεατρικές Παραστάσεις -Προβολές Ταινιών

10 Ιουνίου 1999: Θεατρική παράσταση από Ισπανική ομάδα στο υπαίθριο θέατρο Μελισσίων με το έργο «Μήδεια».

30 Σεπτεμβρίου 1999: Οργάνωση παράστασης από θεατρική  ομάδα Ισπανίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με το έργο «Τρωάδες» σε συνδιοργάνωση  με Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

20 Ιουνίου 2000: Οργάνωση παράστασης από θεατρική Ισπανική  ομάδα στο θέατρο Νταμάρι Βριλισσίων με το έργο «Οιδίπους Τύραννος» 

29 Ιουνίου 2001: Οργάνωση θεατρικής παράστασης με το έργο  «Μήδεια» από τη θεατρική ομάδα του  Πανεπιστημίου της Μαδρίτης.(Υπαίθριο  θέατρο Μελισσίων).

25 Απριλίου 2008:  Προβολή ταινίας για γνωριμία με διάφορους Πολιτισμούς των λαών  στο Δημοτικό Θέατρο Αγ. Σώστη.

19 Δεκεμβρίου 2009: «Θεατρική παράσταση: Βερτέπ», Χριστουγεννιάτικο Ουκρανικό έθιμο (Ξενοδοχείο Hilton) σε συνεργασία με την Ουκρανική κοινότητα.

24 Ιανουαρίου 2010: Παρουσίαση παιδικής  θεατρικής  παράστασης  «Ο σκίουρος και η Ηχώ»  και χορωδιακή βραδιά σε συνδιοργάνωση με τη Μουσική Σχολή της Πνευματικής, Πολιτιστικής & Κοινωνικής Κίνησης Βορείων Προαστίων, της Δημοτικής χορωδίας του Δήμου Μελισσίων & τη χορωδία  του Συλλόγου Ελληνο-ουκρανική Σκέψη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων.

1 Φεβρουαρίου 2014: Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Annie» στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός  Κόσμος.