Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, άρθρο 4:

Μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες και  πολίτες άλλων κρατών με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Τα μέλη διακρίνονται σε:

*  Δόκιμα
*  Τακτικά
*  Συνεργαζόμενα
*  Αντεπιστέλλοντα
*  Επίτιμα

Δόκιμα είναι τα μέλη που υπέβαλλαν Αίτηση για εγγραφή στο Σωματείο και εκκρεμεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) για αποδοχή ή όχι.
Η αίτηση του υποψηφίου μέλους απαιτεί την προσυπογραφή (πρόταση) δύο τακτικών μελών.
Η αποδοχή και τήρηση των όρων του Καταστατικού αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής και παραμονής στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου.
Αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το μέλος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό του Σ.Φ.Ε.

Τακτικά είναι κατ’ αρχάς όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα όσα εγκρίνει το Δ.Σ .

Συνεργαζόμενα μέλη είναι κάθε νομικό πρόσωπο που αποδέχεται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ’ αυτό. 

Αντεπιστέλλοντα λέγονται τα μέλη που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά επιθυμούν να παραμένουν μέλη και ενισχύουν με τη συνδρομή τους το Σ.Φ.Ε.

Επίτιμα λέγονται και ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο ή γενικότερα στην επίτευξη των σκοπών του.

 

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των Μελών

Τα τακτικά μέλη  του Σωματείου οφείλουν:

1. Να βρίσκονται σε συνεχή επαφή & συνεργασία με το Σύνδεσμο.
2. Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό.
3. Να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου που έχουν ληφθεί νόμιμα.
4. Να είναι παρόντα στις τακτικές & έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα για μακρό χρονικό διάστημα μετατίθενται σε ανενεργά μέλη και στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν
για δύο χρόνια. Για να συμμετάσχει μέλος στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό. Η εκπροσώπηση μέλους
που απουσιάζει επιτρέπεται από άλλο μέλος, μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση. Ένα και το αυτό μέλος δε μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από δύο πρόσωπα.
Τα δικαιώματα του μέλους  συνίστανται στη σύμπραξή του σε όλες τις διαδικασίες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, την εκλογή του στα καταστατικά όργανα και το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα όργανα που    νόμιμα συμμετέχει ή έχει εκλεγεί.
 Βασικές υποχρεώσεις του μέλους είναι: η οικονομική τακτοποίηση απέναντι του Συνδέσμου, η πιστή τήρηση του Καταστατικού του και η επιδίωξη των σκοπών του, όπως αυτοί χαράσσονται από το άρθρο 2 και εξειδικεύονται  από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου.
Η αποχώρηση του μέλους είναι δυνατή σε οποιοδήποτε χρόνο με απλή έγγραφη δήλωση.
Η διαγραφή του μέλους είναι δυνατή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ, για προφανή παραβίαση των αρχών και υποχρεώσεων του Καταστατικού του Σ.Φ.Ε καθώς και για ενέργειες που βρίσκονται έξω από τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.