Επιτροπές

  • Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων
  • Κοινωνικής Δράσης
  • Πολιτισμικών / Πολιτιστικών Σχέσεων
  • Εκπαίδευσης
  • Κοινοτικών προγραμμάτων και οικονομικής ανάπτυξης
  • Ανάπτυξης τουρισμού
  • Προστασίας φυσικού περιβάλλοντος