8

Σεμινάριο με θέμα «Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Νεαρών Ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ».

  • Θεσσαλονίκη 5-10/3/2004.
  • Συμμετέχοντες : 20 άτομα  από 8 Ευρωπαϊκά Κράτη.
  •  Εγκριθείσα χρηματοδότηση από Γ.Γ.Ν.Γ: 11.938 € από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα  10.926€ και το υπόλοιπο επεστράφη.